BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/81/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 czerwca 2016 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Przytuły, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych  i odbieranych w sposób selektywny wynoszące:

1) 19 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów;

2) 19 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) 29 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) 65 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) 24 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów;

2) 24 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) 34 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) 78 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – w wysokości 57,00 zł brutto za 1m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2016 14:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1008 razy