BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/77/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr, poz. 849 z późn. zm.), oraz art. 6   ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374                 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

     

§ 2.Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

  

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 maj 2016 10:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 864 razy