BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/71/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 marca 2016 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjecia „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2015-2020” wprowadza następujące zmiany:

1) Rozdział XII Programu Zadania Polegające na Poprawie Sytuacji otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały:

„W ramach założonych celów realizowane zostaną zadania mające na celu rozwój gminy, poprawę życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

Planowane zadania polegać będą na:

-      Przebudowie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanowo – odcinek 980 m,

-      Wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Borawskie,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las,

-      Przebudowie drogi gminnej Gardoty – Wilamowo nr 104641 B,

-      Przebudowie drogi gminnej Kubra Przybudówka – Wagi,

-      Przebudowie drogi gminnej Stara Kubra – Kubra Przebudówka nr 104626 B,

-      Przebudowie drogi gminnej Doliwy – Nowa Kubra, nr 104630 B

-      Przebudowie drogi gminnej Gardoty – Wilamowo nr 104641 B,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przytuły nr 104644 B,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Gardoty nr 104645 B,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczki nr 104647 B,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Supy nr ewidencyjny działki - 185,

-      Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wilamowo nr ewidencyjny działki – 4028,

-      Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Przytułach wraz z montażem klimatyzacji,

-      Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wagach,

-      Remoncie i termomodernizacji mieszkań komunalnych w Wagach,

-      Rozbudowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

-      Montażu kolektorów słonecznych wśród mieszkańców gminy,

-      Montażu ogniw fotogalwanicznych wśród mieszkańców gminy,

-      Zakupie autobusów szkolnych 2 sztuki,

-      Wymianie źródeł energii u mieszkańców gminy,

-      Remoncie i budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo.

Tabela 40 Plan na programy inwestycyjne na lata 2015-2020

Lp.


Program inwestycyjny. Zadania inwestycyjne


Jednostka organizacyjna realizująca program zadanie


Okres realizacji


Łączne nakłady finansowe


Źródła finansowani


I


II


III


IV


V


VI


1


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wagach


Gmina Przytuły


2015-2020


150 000


Budżet gminy/ środki UE


2


Przebudowa drogi dojazdowej do pół w miejscowości Chrzanowo – odcinek 980 m


Gmina Przytuły


2016-2017


250 000


Budżet gminy/ środki UE


3


Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego


Gmina Przytuły


2015


110 000


 

Budżet gminy/ środki UE


4


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borawskie


Gmina Przytuły


2015-2016


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


5

 

 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki U


6


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przytułach wraz z montażem klimatyzacji


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


7


Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


8


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków


Gmina Przytuły


2015-2020


1 100 000


Budżet gminy/ środki UE


9


Wymiana pomp w studniach SW-1, SW-2 i wymiana rozdzielni sterowniczej wraz z oprogramowaniem poboru wody w hydroforni w miejscowości Nowa Kubra


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


10


Montaż kolektorów słonecznych wśród mieszkańców gminy


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


11


Zakup autobusów szkolnych 2 sztuki


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


12


Wymiana źródeł energii u mieszkańców gminy


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


13


Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo


Gmina Przytuły


2016-2020


350 000


Budżet gminy/ środki UE


14


Montaż ogniw fotogalwanicznych wśród mieszkańców gminy


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


15


Przebudowa drogi gminnej Kubra Przybudówka - Wagi


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


16


Przebudowa drogi gminnej Gardoty - Wilamowo


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


17


Remont i termomodernizacja mieszkań komunalnych             w Wagach


Gmina Przytuły


2015-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


18


Przebudowa drogi gminnej Stara Kubra – Kubra Przebudówka


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


19


Przebudowa drogi gminnej Doliwy – Nowa Kubra


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


20


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


21


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gardoty


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


22


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczki


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


23


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Supy


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE


24


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo


Gmina Przytuły


2016-2020


Brak danych


Budżet gminy/ środki UE

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 mar 2016 13:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1211 razy