BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/74/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 marca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -     50 250,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1  

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -     50 250,00zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem - 9 676 624,00       zł.;         w tym :

1) dochody bieżące       - 7 106 069,00 zł,

2) dochody majątkowe -  2 570 555,00 zł;

2.Wydatki budżetu gminy ogółem -  9 676 624,00       zł.;         w tym:

1) wydatki bieżące  - 6 065 360,00 zł. 

2) wydatki majątkowe  - 3 611 264,00 zł.

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 mar 2016 12:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 892 razy