BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/37/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 10 września 2015 r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Łomży Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi według załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 gru 2015 13:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1009 razy