BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 grudnia 2015 roku
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytuły powinien:

1) posiadać prawo dysponowania bazą odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników, posiadającą zaplecze techniczno- biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony plac o nawierzchni uniemożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach szczegółowych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców;

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie pojazdu przedstawiające nazwę, adres i nr telefonu przedsiębiorcy;

4) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych ścieków;

5) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych opisanych w pkt 2, spełniającym wymagania ochrony środowiska zaś w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku- przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej umowy z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalności w tym zakresie;

6) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXI/103/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytuły.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 gru 2015 11:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 957 razy