BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 listopada 2015 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne,

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/144/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 gru 2015 13:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 946 razy