BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przytuły na lata 2015-2020”

         Na podstawie art.18 ust. 1 w zwiazku z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przytuły na lata 2015-2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

            (-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lis 2015 11:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 919 razy