BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły.
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

     Ustala się na okres 01.08.2015 do 31.07. 2016 roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 1,59 zł/m3 brutto.

§2

     Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu na 2015 rok.

§3

      Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 lip 2015 14:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 887 razy