BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 marca 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na remont chodnika.

      Na podstawie art.10 ust 2 oraz art.18 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

      Udziela się z budżetu Gminy Przytuły pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego w kwocie – 30 000,00 zł.(słownie : trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 w miejscowości Przytuły.

§2

      Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przytuły na 2015 r.

§3

      Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1 są dochody własne gminy.

§4

      Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Przytuły.

§5

      Wykonanie uchwały i podpisanie umowy powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 kwi 2015 12:51
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 987 razy