BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 19 lutego 2015 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

     Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2a pkt. 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

      Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§2

      Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właściceli nieruchomości zamieszkałych wynosi 14 zł miesięcznie.

§3

      Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

§4

      Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§5

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi GminyPrzytuły.

§6

      Tracą moc uchwały:
  1. Nr XXI/102/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.
  2. Nr XXVI/128/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 października 2013 roku zmieniajaca uchwał ę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

§7

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 kwi 2015 14:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1103 razy