BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/175/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 października 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły

     Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1 .1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.
      2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Przytuły z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2 . 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
     3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 kwi 2015 14:51
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1132 razy