BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/172/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 października 2014 r.
w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.

     Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§1 .1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według następującego wzoru:
W=[x1+x2….+xn] : [(x1:y1)+ (x2:y2)+ …..(xn:yn)]
gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
x1,x2, xn – oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły, przedszkola,
y1, y2, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela oraz Uchwałach Rady Gminy Przytuły: Nr XXXIII/133/10 z dnia 12 marca 2010 r. i Nr XXXII/16/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
     2. Wymiar, októrym mowa w ust. 1 oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,4999 pomija się, a 0,5000 i więcej podwyższa do pełnej godziny.
     3. Godziny zrealizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1 ust. 1 uchwały stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
     4. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczyciela ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela na dany rok szkolny.
     5. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy szkół.
     6. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum nauczyciela.

§2 .Regulacje zawarte w niniejszej uchwale stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły

§3 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 kwi 2015 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1321 razy