BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy w Przytułach

z dnia: 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2015 – 2020.

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), Rada Gminy w Przytułach postanawia:

§1 . Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2 . Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

  1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
  2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4 . Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§5 . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6 . Traci moc Uchwała Rady Gminy w Przytułach Nr XXIX/145/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przytuły na lata 2014 – 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 sty 2015 13:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 917 razy