BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1 . Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

  1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 250,00 zł;
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 350,00 zł;
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 450,00 zł.

  2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 13 96,00 144,00
  13 14 144,00 408,00
  14 15 408,00 576,00
  15 i wyższa 576,00 1308,00
  trzy osie
  12 17 156,00 258,00
  17 19 258,00 528,00
  19 21 528,00 696,00
  21 23 696,00 1056,00
  23 25 1056,00 1644,00
  25 i wyższa 1056,00 1644,00
  cztery osie i więcej
  12 25 684,00 696,00
  25 27 696,00 1092,00
  27 29 1092,00 1728,00
  29 31 1728,00 2556,00
  31 i wyższa 1728,00 2556,00


  3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.100,00 zł;
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.100,00 zł;
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.100,00 zł.

  4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 18 24,00 48,00
  18 25 277,00 504,00
  25 31 588,00 960,00
  31 i wyższa 1474,00 2022,00
  trzy osie i więcej
  12 40 1296,00 1800,00
  40 i wyższa 1800,00 2664,00


  5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.100,00 zł.
  6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  jedna oś
  12 18 24,00 36,00
  18 25 192,00 336,00
  25 i wyższa 336,00 588,00
  dwie osie
  12 28 228,00 324,00
  28 33 636,00 888,00
  33 38 888,00 1344,00
  38 i wyższa 1200,00 1776,00
  trzy osie i więcej
  12 38 708,00 984,00
  38 i wyższa 984,00 1332,00


  7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc – 1918,50 zł;
  • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2425,51 zł.

§2 . Traci moc uchwała nr XXVII/131/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 sty 2015 13:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1051 razy