BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytuły.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1 . Ustala się Wójtowi Gminy Przytuły następujące wynagrodzenie miesięczne za pracę:

    1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4 500 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset);
    2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)
    3) dodatek specjalny w wysokości 25% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1375 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć);
    4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – 900 zł (słownie złotych: dziewięćset).

§2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 sty 2015 09:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 966 razy