BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXII/166/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zmianami ) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1 . Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 r. polegających na:

  Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 2 078,67 zł ;
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 40 332,67 zł ;
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 38 254,00 zł ; -
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

 1. Dochody budżetu gminy ogółem 7 077 393,02 zł. ;
  w tym :
   1) dochody bieżące 6 640 232,02 zł,
   2) dochody majątkowe 437 161,00 zł;
 2. Wydatki budżetu gminy ogółem 7 511 050,02 zł. ;
  w tym:
   1) wydatki bieżące 5 951 103,02 zł.
   2) wydatki majątkowe 1 559 947,00 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy nie zmienił się i wynosi – 433 657,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§3 . W uchwale Nr XXXI/160/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r. wprowadza się następujące zmiany ;

  1) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie : „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane roku 2014”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4 . Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 13:51
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1023 razy