BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/147/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 stycznia 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ”

     Na podstawie art.10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

      Udziela się z budżetu Gminy Przytuły pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1874B we wsi Supy , odcinek 1 dł.527,82 m , odcinek 2 dł. 142,68 m, odcinek 3 dł.69,37 m „.

§2

      Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 r. w wysokości 224 908,99 zł. ( dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§3

      Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 2 są dochody własne gminy.

§4

      Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Przytuły.

§5

      Wykonanie uchwały i podpisanie umowy powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 10:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1007 razy