BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLENE NA ROK 2017/2018

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2017r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przytuły, ul Supska 10, w sekretariacie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Przytuły tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. , w związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10 , pok. nr 18, tel. 512413016

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 10:40
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2017 10:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 822 razy