BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o wydaniu decyzji

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

zawiadamia się

że w dniu 11.08.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Przytuły  nr GI.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM 4480A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmująca:

1) wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 65 m, na której zainstalowane będą anteny,

 w tym:

a) dziewięć anten sektorowych, których równoważna moc promieniowania izotropowo zawierać się będzie w granicach 5 000 – 10 000, dla każdej z anten, a odległość od miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten wynosi nie mniej niż 200 m,

b) sześć anten radioliniowych;

2) urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane u podnóża;

3) instalację odgromową;

4) ogrodzenie terenu inwestycji,

obejmującego działkę o nr geod. 283 i działkę o nr geod. 191, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 90/2, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Borawskie, gm. Przytuły.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w godz. 7:300-15:300, (pokój nr 4).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Przytuły w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borawskie.

Data powstania: piątek, 11 sie 2017 15:47
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 15:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 535 razy