BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

zawiadamiam strony

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4480A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Borawskie wszczętego z wniosku pełnomocnika inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Pana Pawła Ponikowskiego reprezentującego Up-Telecom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa z dnia 23.05.2017r. (data wpływu 26.05.2017r.)

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż dnia 26.06.2017r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przesłano do uzgodnień stosownie do art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm) do organów:

  1. Starostą Łomżyńskim - jako organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych -w ustawowym terminie organ nie zajął stanowiska.
  2. Marszałkiem Województwa Podlaskiego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych - w ustawowym terminie organ nie zajął stanowiska.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 oraz 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w pokoju nr 4, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borawskie.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 19 lip 2017 09:17
Data opublikowania: środa, 19 lip 2017 09:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 548 razy