BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.poz. 1073 ze zm.) i uchwały nr XI/66/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły oraz w związku z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły dotyczącej wyznaczenia terenów udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonego na gruntach wsi Pieńki Okopne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem zmiany studium będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły przy ul. Supskiej 10, pokój nr 4 w dniach od 21 lipca 2017 roku do 21 sierpnia 2017 roku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach, przy ul. Supskiej 10, o godz. 12.00 w pokoju nr 4.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.poz. 1073 ze zm.) oraz z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przytuły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi, wniesione w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Przytuły.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: środa, 12 lip 2017 10:59
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 11:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 490 razy