BIP Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Stosownie do art. 49 i 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) Wójt Gminy Przytuły

Zawiadamia

że rozpatrując wniosek z dnia 23.05.2017r. (data wpływu 26.05.2017r.) pełnomocnika inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Pana Pawła Ponikowskiego reprezentującego Up-Telecom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4480A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Borawskie, dnia 26.06.2017r. zwrócono się do :

  • Starosty Łomżyńskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
  • Marszałka Województwa Podlaskiego – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża.

celem uzgodnienia o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.).

     Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borawskie.

 

 

Data powstania: wtorek, 27 cze 2017 14:14
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2017 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 348 razy