BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Stosownie do art. 10 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.)

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.05.2017r.(data wpływu 26.05.2017r.) pełnomocnika inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Pana Pawła Ponikowskiego reprezentującego Up-Telecom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4480A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 90/2 położoną w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Borawskie, gm. Przytuły.

Informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 73 ust. 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych czynności dowodowych w Urzędzie Gminy Przytuły , ul. Supska 10, pokój nr 4 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Przytuły. Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borawskie.

Data powstania: środa, 31 maj 2017 14:56
Data opublikowania: środa, 31 maj 2017 14:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 512 razy