BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Dzień dobry,

z upoważnienia Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku - Pani Ewy Kamińskiej-Gawryluk, w załączniku przekazuję pismo ws. ankietowych badań rolniczych prowadzonych przez GUS w czerwcu 2016 r. wraz z plakatem promującym badanie struktury gospodarstw rolnych.


Informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce
zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie to będzie realizowane na terenie
całej Unii Europejskiej, a jego podstawowym celem jest dostarczenie informacji na potrzeby kształtowania narzędzi
Wspólnej Polityki Rolnej. Badanie dostarczy także szeregu danych na potrzeby krajowe. Będzie ono źródłem przydatnych
informacji o polskim rolnictwie i zmianach jakie w nim nastąpiły od 2013 r. tj. od poprzedniego badania SGR. Dzięki
badaniu uzyskamy szeroki zakres danych charakteryzujących gospodarstwa według wybranych kryteriów. Dostarczy ono
informacji o ilości gospodarstw i ich strukturze, o powierzchni i rodzaju użytkowanych gruntów i zasiewach, pogłowiu
zwierząt gospodarskich. Przedmiotem badania będzie również działalność rolnicza i pozarolnicza, struktura dochodów
gospodarstw, ilość osób pracujących w gospodarstwach stale, sezonowo i dorywczo oraz nakłady pracy ponoszone na
wytworzenie produktów rolnych. Ankieterzy spytają także o wyposażenie gospodarstw w ciągniki, o ilość zużytych
nawozów, źródła wody i powierzchnię nawadnianą oraz metody stosowane w produkcji roślinnej.
Na terenie województwa podlaskiego badaniem będzie objętych blisko 13,5 tys. gospodarstw rolnych, których
użytkownicy będą mogli przekazać dane samodzielnie - wypełniając ankietę przez Internet albo za pośrednictwem
ankietera statystycznego (telefonicznie lub w drodze wywiadu bezpośredniego).
W tym samym czasie w wylosowanych gospodarstwach będą realizowane także dwa inne badania, a mianowicie
badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) i badanie pogłowia świń oraz
produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z Państwem w zakresie popularyzacji badań prowadzonych
przez statystykę publiczną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie plakatu promującego badanie R-SGR na
stronie internetowej Urzędu (wersja elektroniczna plakatu w załączeniu). W najbliższym czasie przekażemy Państwu
także plakaty w wersji papierowej z uprzejmą prośbą o ich umieszczenie w widocznym miejscu w Urzędzie, tak by
Państwa interesanci mogli zapoznać się z jego treścią.
Mamy nadzieję, że upowszechnienie informacji o badaniach wpłynie na zachęcenie respondentów do udziału
w nich oraz przekazanie rzetelnych i pełnych informacji, które posłużą do uzyskania wysokiej jakości wyników badań.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 15:03
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 15:08
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 994 razy