BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

GI.6733.1.2015

Stosownie do art. 10 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) Wójt Gminy Przytuły zawiadamia, że w dniu 23.09.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A w imieniu, której działa PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok złożony przez pełnomocnika Panią Julię Machnacz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ( podania do wiadomości) niniejszego obwieszczenia z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Przytuły , ul. Supska 10, pokój nr 4 w godzinach 7:30-15:30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Przytuły.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Przytuły a także w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2015 15:37
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2015 15:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1164 razy