BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWEŚwiadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Przytuły”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

I. ZAMAWIAJĄCY


Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
REGON 450669980 NIP 718-129-66-91
Reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły
Siedziba: Urząd Gminy Przytuły
ul. Supska 10
18-423 Przytuły
tel. 086 2177013, faks 086 2177013. e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I – III.
  Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Przytuły tj.: SP w Przytułach, SP w Wagach, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.
  Cele szczegółowe projektu to:
  • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych i rozwinięcie zainteresowań uczniów i uczennic szkół z gminy Przytuły poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w terminie do VI.2014 r.

     W zajęciach z beneficjentami poruszona zostanie kwestia zasady równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Bezpośrednim realizatorem usługi (nauczycielem) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe/ edukacja wczesnoszkolna/ oraz praktykę.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – „zespół nauczycieli”, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych:
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:
   • Ilość godzin – 60h łącznie dla wszystkich grup,
   • Ilość grup – 2
    • SP w Przytułach 1 gr. 8-osobowa – 30 h,
    • SP w Wagach 1 gr. 5-osobowa – 30 h,
   • Termin realizacji
    • 60h od dnia podpisania umowy do VI 2014 r.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobyciu umiejętności matematycznych:
   • Ilość godzin – 60h łącznie dla wszystkich grup,
   • Ilość grup – 2
    • SP w Przytułach 1 gr. 8-osobowa – 30 h,
    • SP w Wagach 1 gr. 5-osobowa – 30 h,
   • Termin realizacji
    • 60h od dnia podpisania umowy do VI 2014 r.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:
   • Ilość godzin – 30h łącznie dla wszystkich grup,
   • Ilość grup – 1
    • SP w Przytułach 1 gr. 8-osobowa – 30 h,
    • SP w Wagach 1 gr. 5-osobowa – 30 h,
   • Termin realizacji
    • 60h od dnia podpisania umowy do VI 2014 r.
  • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zkresie nauk metamatematyczno -przyrodniczych:
   • Ilość godzin – 60h łącznie dla wszystkich grup,
   • Ilość grup – 2
    • SP w Przytułach 1 gr. 8-osobowa – 30 h,
    • SP w Wagach 1 gr. 5-osobowa – 30 h,
   • Termin realizacji
    • 60h od dnia podpisania umowy do VI 2014 r.

III. Termin wykonania zamówienia:     Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

IV. Kryteria oceny ofert:


Cena – 100% za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość wykonania zmówienia.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać do 12.09.2013 r. do godz.11.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w sekretariacie (1 piętro).
 2. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Oferta: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Przytuły”.
 3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy.
 4. Oferty złożone po terminie tj. 12.09.2013 r. godz. 11.00 nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przytuły, dnia 12.09.2013r.


DO.4424.1.2012

ZAWIADOMIENIE

      Urząd Gminy w Przytułach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na zakup usługi edukacyjnej w projekcie o tytule ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Przytuły” w okresie od podpisania umowy do 30.06.2013 r. wybrano ofertę z najniższą ceną firmy :

Świętokrzyskie Centrum Edukacji
EURO WIEDZA
Olaf Mościcki
26-052 Sitkówka, ul. Dolomitowa 1

CENA: 41,20 za godz. lekcyjną

 • Liczba złożonych ofert: 1
 • Liczba odrzuconych ofert: 0
 • Termin podpisania umowy: 17.09.2013r

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 wrz 2013 14:39
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2013 14:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1401 razy