BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Apel Wójta Gminy Przytuły

dot. opracowania „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły na lata 2012 - 2032".

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytuły     Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania wyrobów zawierających azbest.
     Aktualnie gmina Przytuły opracowuje „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły na lata 2012 - 2032".W celu opracowania programu konieczne jest zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy. Inwentaryzację tę wykonają w dniach od 18.06.2012 r. do 31.07.2012 r. upoważnieni przez gminę ankieterzy. Wobec powyższego uprzejmie proszę o pomoc w wypełnieniu ankiety i przekazanie ankieterom niezbędnych danych na temat azbestu.
     Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie wynik inwentaryzacji w formie informacji o wyrobach zawierających azbest, w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa a osoba fizyczna nie będącą przedsiębiorcą przedkłada informację, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
     Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów i przygotowuje tzw. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

     Wyroby zawierające azbest stwarzają duże zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego, dlatego rozwiązanie tego problemu jest priorytetem dla nas wszystkich.

     Zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest umożliwi opracowanie programu, który będzie podstawą do ubiegania się o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania na zagospodarowania azbestu z gminy Przytuły.

     Uprzejmie proszę o współpracę.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1694 razy