BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyprawka szkolna na rok 2011/2012


2011 r. – "Wyprawka szkolna"


     Na pomoc mogą liczyć rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynają naukę według nowych podstaw programowych:
 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie III gimnazjum,
 • III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • VI ogólnokształcącej szkoły baletowej
 • oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

     Uczeń może otrzymać dofinansowanie tylko ze względu na 1 z 3 kryteriów:
 • kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) - uczeń pochodzący z rodziny, w której kwota na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto miesięcznie,
 • przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

     Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
do kwoty 180 zł
 • dla uczniów klas III gimnazjów,
 • dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,
do kwoty 325 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,
do kwoty 210 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych
do kwoty 315 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących
do kwoty 390 zł


     Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
     Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
     W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
     Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł netto do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
     Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. –"Wyprawka szkolna" lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom, np. w ramach wydatku ze stypendium szkolnego.
     W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Data powstania: środa, 17 sie 2011 13:32
Data opublikowania: środa, 17 sie 2011 13:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2033 razy