BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe rozporządzenie: zasłanianie nosa i ust

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki będzie obowiązkowe:

 

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

 

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. a) na drogach i placach
  2. b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
  3. c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  4. d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

 

Zakrywanie twarzy ma nie obowiązywać w przypadku:

 

- samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia

 

- dziecka do ukończenia 4 roku życia;

 

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

 

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach   (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

 

- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli  operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie  zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

 

- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

 

- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego  i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

 

Zgodnie z rozporządzeniem, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Na żądanie służb legitymujących będziemy mieli obowiązek odkrycia twarzy w celu identyfikacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia; w środę wieczorem ukazało się w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2020 11:42
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2020 11:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 113 razy