BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

GI.6733.2.2019

Stosownie do art. 10 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.)

zawiadamia się, że z wniosku z dnia 07.10.2019 r.(data wpływu 09.10.2019 r.) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-240 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Mariusz Kłokowski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji, działki w obręb Wagi: 76, 59, 58, 145, 169, 170, 89, 106, 108, 111/2, 111/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 135/1, 135/2, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 140/1, 140/2, 143/1, 142, 141, 118/2, 110, 174/1, 174/2, 115/3, 115/5, 116/1, 116/2, 115/4, 114/1, 114/2, 113/1, 113/2, 112.

Informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 73 ust. 1 Kodeks postępowania administracyjnego w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych czynności dowodowych w Urzędzie Gminy Przytuły , ul. Supska 10, pokój nr 4 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Przytuły. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wagi.

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 14 paź 2019 15:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 202 razy