BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2019 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przytuły ul. Supska 10,  pok. nr 18 .

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki). 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur i innych dokumentów (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Przytuły w/w dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.
W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, I – piętro pok. nr 18, tel. 512413016.

Data powstania: wtorek, 20 sie 2019 09:08
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 09:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 332 razy