BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY o wydaniu decyzji

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

zawiadamia się

że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Przytuły  nr GI.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki obejmujące:

-             budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV składającej się z linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV  wraz ze złączami kablowymi oraz stacji transformatorowej SN 15/kV/nn 0,4kV;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych,  obejmującym działki i części działek położone w gm. Przytuły w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

-             Stara Kubra: 1, 3, 4;

-             Nowa Kubra: 20, 21, 23, 30, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/2, 40/2, 42/1, 43/1, 42/2, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 100, 102, 103, 104, 105, 140/1, 140/2.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w godz. 7:300-15:300, (pokój nr 4).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Przytuły w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Kubra, Stara Kubra.

Data powstania: czwartek, 28 mar 2019 15:23
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2019 15:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 308 razy