BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

GI.6733.1.2019

Stosownie do art. 49 i 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Przytuły

Zawiadamia

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek z dnia 20.12.2018r.(data wpływu 24.12.2018r.) PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Grabarska 21a, 10-240 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Piotr Krasowski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV składającej się z linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi oraz stacji transformatorowej SN 15/kV/nn 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych, obejmującym działki i części działek położone w gm. Przytuły w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

-Stara Kubra: 1, 3, 4;

-Nowa Kubra: 20, 21, 23, 30, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/2, 40/2, 42/1, 43/1, 42/2, 43/2, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 100, 102, 103, 104, 105, 140/1, 140/2, zwrócono się dnia 28.01.2019r. do:

- Starosty Łomżyńskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Augustowie,ul. 29-go Listopada 5, 16-300 Augustów,

- Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża,

- Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

celem uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 4 i art. 60 ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.).

 

Zawiadamiam również, że Wnioskodawca wnioskiem z dnia 21.01.2019r. (data wpływu 22.01.2019r.) wyłączył z obszaru oddziaływania inwestycji działkę o numerze ewidencyjnym 34/1 położoną w miejscowości Nowa Kubra.

 

     Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Nowa Kubra, Stara Kubra.

Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 15:19
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 15:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 320 razy