BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

GI.6733.1.2019

Stosownie do art. 10 i art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.)

zawiadamia się, że z wniosku z dnia 20.12.2018r.(data wpływu 24.12.2018r.) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-240 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Piotr Krasowski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z linii kablowej SN-15kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznych i kablowych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi oraz stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV. Działki obręb Stara Kubra: 1, 3, 4. Działki obręb Nowa Kubra: 20, 21, 23, 30, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/2, 40/2, 42/1, 43/1, 42/2, 43/2, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 100, 102, 103, 104, 105, 140/1, 140/2.

Informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 73 ust. 1 Kodeks postępowania administracyjnego w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych czynności dowodowych w Urzędzie Gminy Przytuły , ul. Supska 10, pokój nr 4 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Przytuły. Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 04.02.2019r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stara Kubra, Nowa Kubra.

 

 

Data powstania: piątek, 4 sty 2019 15:07
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 15:08
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 358 razy