BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, pokój nr 6, parter , tel. 515494557.

Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia, który winien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP;
kserokopia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu w zakresie usuwania nieczystości ciekłych,
określenie podmiotu i obszaru działalności;
określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych);
informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
2.      Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię).
3.      Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,
4.      Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, na którym znajduje się zaplecze techniczne (akt notarialny).
5.      Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.
6.      Dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe oraz miejsce do mycia pojazdów i ich dezynfekcji.
7.      W przypadku nie spełnia wymagań o których mowa w ust. 1 pkt 5 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów.
 
            Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1.      Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
2.      Świadczyć usługi odbioru nieczystości ciekłych na podstawie pisemnej umowy i na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania nieczystości.
3.      Posiadać sprzęt transportowy, wyspecjalizowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych  wóz asenizacyjny, który powinien spełniać wymagania techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (co najmniej nazwę, adres przedsiębiorstwa, telefon kontaktowy).
4.      Posiadać zaplecze techniczno-biurowe.
5.      Posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe oraz miejsce do mycia pojazdów i ich dezynfekcji.
6.      W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 5 nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów;
7.      Parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając do nich dostęp osób trzecich.

Opłaty:

-        opłata skarbowa w wysokości – 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn zm.) – część III „Wydanie zezwolenia” pkt 42)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Przytuły.

Inne wskazówki, uwagi:

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
-        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)
-        Uchwała NR XXI/103/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytuły

Opracował

Elżbieta Błaszczak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Błaszczak

Data sporządzenia

środa, 13 lis 2019 14:01

Data zatwierdzenia

środa, 13 lis 2019 14:23
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 13 lis 2019 14:01
Data upublicznienia: środa, 13 lis 2019 14:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 137 razy